Alfa Global Logo

ELD (Entegre Lojistik Destek)

Entegre Lojistik Destek (ELD), sistemlerin ömür devri boyunca etkin ve ekonomik olarak ihtiyaç duyulan gereksinimlerinin sağlanması, desteklenebilirlik ve sistem güvenilirliğinin garanti altına alınması amacıyla, sistemlerin tasarımı aşamasından başlayarak, geliştirilmesi, üretimi,  envantere alınması, işletimi ve ömür devri sonunda envanterden çıkarılması faaliyetlerinin maliyet etkin olarak planlayan ve kontrollü bir şekilde bu planın uygulanmasını sağlayan faaliyetlerin tümüdür.

Bu açıdan bakıldığında, sistemlerin konsept ve tasarım aşamasından itibaren entegre lojistik destek isterlerin belirlenmesi, belirlenen isterler doğrultusunda planlar yapılması kritik öneme sahiptir. Bu kapsamda, sistemlere ait Konfigürasyon, Bakım ve Malzeme Yönetimi, Teknik Dokümantasyon Yönetimi ile Personel ve Eğitim Planlaması yapılmaktadır.

Alfa Global olarak, gerek konsept ve tasarım aşamasındaki sistemler gerekse halihazırda envanterde bulunan sistemlere yönelik olarak;

Konfigürasyon Yönetimi, sisteme ait teknik dokümanlar esas alınarak, konfigürasyon ürün ağaçlarının oluşturulması, oluşturulan ürün ağaçları üzerinde fonksiyonel ve fiziksel kırılımların tanımlanması,

Bakım Yönetimi, sisteme ait teknik dokümanlar esas alınarak planlı bakımların tanımlanması, jenerik ölçüm ve jenerik bakım planlarının oluşturulması, planlı bakımlara yönelik periyodların ( ör. takvim esaslı, saat esaslı vb) belirlenmesi, uygulanacak alt sistemlerin ayrıştırılması, planlı bakımlara ait görevlerin (tasks) belirlenmesi, arıza (troubleshooting) tespiti ve giderilmesine yönelik algoritmaların oluşturulması, oluşturulan planlı bakımlar ile arıza tespit ve giderme algoritmalarının konfigürasyon ürün ağacı üzerinde tanımlanması,

Malzeme Yönetimi, sistem ve bileşenlerine ait malzeme tanımlama ve kataloglama, stok yönetimi, depo yönetimi, malzeme ihtiyaç planlaması, tedarik ve kontrat yönetimi süreçlerinin ile sistem/malzeme elden çıkarma planlarının oluşturulması ve dokümante edilmesi,

Teknik Dokümantasyon, sistemlere ait askeri/sivil standartlar doğrultusunda teknik dokümantasyon süreçlerinin oluşturulması, standartların belirlenmesi, sisteme ait teknik dokümantasyon envanterinin oluşturulması,

Personel ve Eğitim, sistemlere ait entegre lojistik süreçlerin etkin ve ekonomik olarak sürdürülebilmesi için her bir süreç için personel nitelik ve niceliklerinin belirlenmesi, bu personele ait bir seferlik ve sürekli eğitim planları ile eğitim kaynaklarının belirlenmesi,

Operasyonel Ömür Devri Yönetimi, yüksek maliyetli savunma sistemlerinin ömür devri boyunca maliyet etkin yönetimi için ömür devri maliyet hesaplama, envanter planlama ve silah sistem ömür devri yönetimi çözümleri kapsamında

• Ömür Devri Maliyet Analizleri
• Silah Sistem Envanter Planlaması
• Sistem Etkinlik Analizleri

faaliyetlerine yönelik olarak çözümler ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz.